Splošni prodajni pogoji

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI

1.     Uvod

 

S temi splošnimi pogoji  se Lapp, d.o.o. (v nadaljevanju  prodajalec) in kupec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih za tekoče in nemoteno poslovanje.  Kupec s sprejemom ponudbe, sklenitvijo pogodbe, vsakokratno oddajo naročila ali na katerikoli drugi obojestransko sprejemljiv način potrjuje, da sprejema te Splošne prodajne pogoje in da se z njimi v celoti strinja.

 

2.     Način sporazumevanja

 

Vsa obvestila glede prodaje lahko stranki izmenjata v pisni obliki, ustno ali telefonsko. Vsak ustni dogovor je za prodajalca zavezujoč le, če je obojestransko potrjen tudi pisno.

 

 3.     Obseg in veljavnost ponudbe

 

Ponudba mora vsebovati: predmet, količino in cene, plačilne pogoje, roke dobave, način izročitve blaga. Če ni v pogodbi drugače navedeno, je rok za sprejem ponudbe 3 dni od dneva izstavitve ponudbe.

Prodajalec je vezan na ponudbo do izteka roka, ki je določen za njen sprejem. Ponudba velja za sprejeto, če jo je kupec v celoti in brez pisnih sprememb potrdil, ter če je prodajalec njegovo potrditev sprejel pred iztekom roka za njen sprejem.

Prodajalec si pridržuje pravico do zavrnitve izdelave ponudbe.

 

4.     Način naročanja

 

Kupec lahko naroča blago pisno, po telefaksu, osebno ali elektronski pošti. Naročilo mora vsebovati  točen naslov prejemnika in plačnika blaga, davčno številko, nazive in količine naročenega blaga, želeni dobavni rok, način odpreme in druge podatke, ki jih prodajalec potrebuje za pravilno in nemoteno izvedbo.

Prodajalec ni dolžan sprejeti naročila in dobaviti blaga kupcu v primerih, ko kupec svojih obstoječih obveznosti do prodajalca ne poravnava v roku ali v primeru slabe bonitete kupca. Prodajalec si pridržuje pravico, da lahko za izvedbo posameznih naročil od kupca zahtev delno ali 100% predplačilo.

Če kupec od naročila, potem ko ga je prodajalec sprejel, enostransko odstopi, mora poravnati vse stroške, ki so nastali v zvezi z naročilom.

 

 5.     Odprema blaga

 

Za razlago dobavnega pogoja oziroma odpreme blaga veljajo določila Mednarodne trgovinske zbornice iz Pariza, to so določila predpisov INCOTERMS 2010.

Rok dobave prične teči z dnem, ko prodajalec prejme naročilo s strani kupca. Na tej osnovi je prodajalec dolžan naročilo potrditi najkasneje v roku dveh dni od  prejema naročila, oziroma z dnem, ko prodajalec prejme plačilo na svoj poslovni račun, če je tako dogovorjeno. Dobava je izvršena, ko prevzame blago  v skladišču prodajalca ali ko prodajalec izroči blago pooblaščeni osebi kupca ali prevozniku, če ni drugače dogovorjeno.

Če prodajalec brez svoje krivde ne more dobaviti blaga v dogovorjenem roku, se rok dobave podaljša za čas trajanja ovire. Prodajalec je dolžan o tem kupca pisno obvestiti. Prodajalec  ne prevzema odgovornosti za eventualne  nastale posledice, ki bi nastale zaradi zamud pri dobavi ali ne dobavi blaga in s tega vidika ne priznava nikakršnih odškodninskih zahtevkov ali stroškov nadomestnega nakupa blaga.

Za prevoz in prevoznika poskrbi kupec oz. prodajalec, če je tako dogovorjeno. Prav tako kupec krije stroške dostave za tovorke posebnih dimenzij.

 

 6.     Kvaliteta

 

Vsi proizvodi ustrezajo vsem zahtevam po veljavnih slovenskih oz. mednarodnih merilih ter priloženih deklaracijah.

 

7.     Embalaža

 

Prodajalec zaračunava kupcu embalažo v polni vrednosti, v primeru, če jo zaračuna proizvajalec.

 

8.     Reklamacije

 

Prodajalec upošteva reklamacije očitnih napak le, če so upravičene in če kupec o tem nemudoma obvesti prodajalca s komisijskim zapisnikom, sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova. Zapisnik mora podpisati komisija najkasneje v roku 8 dni po prevzemu blaga. Reklamacije skritih napak se rešujejo v skladu s 462. Členom ZOR.

Vračila blaga zaradi napake s strani kupca ne sprejemamo, razen v primeru, da nam dobavitelj odobri vračilo. V takem primeru se izstavi dobropis, zmanjšan za znesek manipulativnih stroškov, ki jih zaračuna proizvajalec. Kupec krije tudi stroške dostave do proizvajalca.

Kakršnakoli fizična poškodba blaga, ki je posledica udarca, padca, udarca strele, nepravilnega pakiranja ipd., ni stvar reklamacije, razen v primeru, če kupec jasno dokaže, da je tako blago prejel ob podpisu prevzemnega dokumenta. Prav tako kupec izgubi možnost reklamacije z nepravilno uporabo, obdelavo in skladiščenjem blaga.

 

9.     Cene

 

Cene veljajo na dan dobave blaga oz. skladno z dano ponudbo in pogoji v ponudbi. Cene so brez DDV, razen če je drugače določeno, oblikovane so fco skladišče prodajalca. Cene praviloma izključujejo stroške posebnega pakiranja, transporta ali poštnih stroškov. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila kadarkoli v teku poslovnega leta, če se spremenijo pogoji, ki vplivajo na cene.

 

10.  Plačilni pogoji

 

Vsa plačila se vršijo na podlagi izdanih računov. Plačilni rok oz. zapadlost plačila je navedena v skladu z določili na računu. V primeru prekoračitve plačilnih rokov si prodajalec pridržuje pravico obračunati zakonske zamudne obresti ter v primeru neplačil ali neizpolnitve drugih obveznosti ustaviti dobavo blaga. Prodajalec lahko, kot pogoj za odloženo plačilo, od kupca zahteva garancijo za plačila (bančna garancija, menica, ipd.).

Kupec je dolžan ob plačilu specificirati račune, ki jih plačuje. Če prodajalec ne prejme obvestila kupca, bo zapiral kupčeve obveznosti po vrstnem redu, kot ga določa zakon (Obligacijski zakonik) in o tem obvestil kupca.

  

11.  Podaljšan pridržek lastninske pravice

 

Vso izdano ali poslano blago ostane do končnega plačila v lasti prodajalca. Kupec je upravičen samostojno razpolagati s prejetim blagom, vendar je v primeru neizpolnitve finančnih ali drugih obveznosti odgovoren za vse utemeljene zahtevke prodajalca. V primeru zamude pri plačilu je kupec dolžan na zahtevo prodajalca vrniti vso dobavljeno in neplačano blago. Če kupec pred poplačilom vseh obveznosti iz te pogodbe proda blago ali ga kako drugače uporabi, odstopa prodajalcu vse terjatve, ki jih pridobi do teh tretjih oseb iz naslova prodajnih pogodb. O nastanku teh terjatev bo kupec nemudoma obvestil prodajalca.

 

12. Varstvo podatkov


Varstvo podatkov v podjetju LAPP jemljemo zelo resno. Kupec se lahko o načinu in obsegu shranjevanja osebnih podatkov podrobno seznani pod rubriko „Politika varstva podatkov“, ki se nahaja skrajno spodaj na naši spletni strani.


Podjetje LAPP na spletni strani uporablja tudi t. i. „piškotke“, majhne tekstovne datoteke, ki omogočajo ponovno prepoznavanje uporabnika in olajšujejo uporabo spletne trgovine. Več informacij o piškotkih je na voljo v naši politiki varstva podatkov.


Kupec ima vedno pravico do brezplačnega vpogleda v svoje osebne podatke, ki so shranjeni pri upravljavcu podatkov. Informacija o shranjenih podatkih se posreduje v pisni obliki. Vlogo za pridobitev informacij o shranjenih podatkih je potrebno nasloviti na Lapp d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, ter ji obvezno priložiti aktualni izpisek iz poslovnega registra.


Kupec lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje v zvezi s shranjevanjem njegovih osebnih podatkov ali pa od upravljavca zbirke osebnih podatkov, pri katerem so njeni osebni podatki shranjeni, zahteva popravek podatkov. V ta namen zadostuje elektronsko sporočilo na info@lappslovenia.com. V primeru preklica kupčevega soglasja za shranjevanje in obdelovanje osebnih podatkov, kupec storitev spletne trgovine ne more več uporabljati.


Kupec je nadalje seznanjen, da varstva podatkov pri prenosu podatkov prek spleta glede na trenutno stanje tehnologije še ni mogoče popolnoma zagotoviti. Stranka v tem oziru sama skrbi za varnost podatkov, ki jih posreduje prek spleta.

Naša politika varstva podatkov se nahaja na: ''Politika varstva podatkov''.

 

13.  Končne določbe

 

V zvezi s temi Splošnimi prodajnimi pogoji se uporablja pravo Republike Slovenije, skladno s katerim se bo pogodba in splošni prodajni pogoji tudi interpretirali. Ustrezne določbe slovenske zakonodaje in predpisov urejajo vse pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki jih pogodbe ali ti Splošni prodajni pogoji izrecno ne opredeljujejo.

Spore bodo stranke poskušale rešiti po mirni poti. V kolikor pri tem ne bi bile uspešne, je za reševanje pristojno sodišče v Mariboru, Slovenija.

Ti splošni prodajni pogoji se nahajajo na uradni spletni strani prodajalca in so priloga ter sestavni del vsake ponudbe, pogodbe ali naročila.

Stranki lahko s posebnimi dogovori v pogodbi drugače uredita posamezna določila, kot jih opredeljujejo ti Splošni prodajni pogoji.

 

LAPP, d.o.o., vse pravice pridržane

 

Pripravljeno in objavljeno leta 2014