Kodeks ravnanja

Svoj sistem vrednot utelešamo z določitvijo kodeksov ravnanja. Veljajo za vse naše zaposlene po vsem svetu, tako notranje kot zunanje. Drug drugega spoštujemo, pošteno obravnavamo poslovne partnerje, se nenehno razvijamo in skrbno uporabljamo vire. Seveda povsod spoštujemo zakonodajne zahteve. S svojim strokovnim znanjem in ozaveščenostjo nadaljujemo svojo zgodovino kot vodilni proizvajalec sistemskih rešitev za kabelsko in povezovalno tehnologijo.

Usmerjenost k strankam. Usmerjenost k družini. Inovativnost. Usmerjenost v uspeh. To so vrednote, na katerih temelji LAPP. Zaradi naših jasnih vrednot smo kot podjetje močni, kot družinsko podjetje pa se zavedamo, da bomo uspešni le s skupnimi močmi – z ekipnim delom znotraj podjetja in sodelovanjem s poslovnimi partnerji. Osnova za to so naše vrednote. Če bomo svoje ravnanje vsak dan usklajevali s temi vrednotami, če bomo drug z drugim ter s poslovnimi partnerji ravnali pošteno in spoštljivo, bomo ohranili zgodbo o uspehu podjetja LAPP kot vodilnega proizvajalca sistemskih rešitev za kabelsko in povezovalno tehnologijo. V tem kodeksu ravnanja poskušamo natančneje opisati, kaj naše vrednote pomenijo za naše vsakodnevno delo. Upamo, da vam bo to v pomoč.

Upravni odbor podjetja Lapp Holding SE

1. Zakonito ravnanje

Pri vseh dejanjih, ukrepih, pogodbah in drugih transakcijah v podjetju LAPP zagovarjamo načelo zakonitosti. Podpiramo načelo delovanja izključno v okviru zakona, ne glede na to, ali ima LAPP od tega kakšno korist. Vsi naši zaposleni so osebno odgovorni za spoštovanje zakonodaje na svojem delovnem področju.

Prepovedano je spodbujati tretje osebe k nezakonitemu ravnanju ali zavestno prispevati k takšnim nezakonitim dejanjem. Ravnanje v nasprotju z zakonom ni v interesu podjetja in lahko povzroči kazenski pregon, odškodnino ali izgubo naročil.

2. Izogibanje navzkrižjem interesov

Poslovni in zasebni interesi morajo biti vedno strogo ločeni. Do navzkrižja interesov lahko pride, če zaposleni sprejemajo ukrepe ali imajo osebne interese, ki bi lahko bili v nasprotju z njihovim delom za podjetje LAPP. V tem primeru lahko škodo preprečimo le z odprto komunikacijo in popolno preglednostjo. Če obstaja kakršna koli negotovost glede tega, ali bi določena situacija lahko povzročila navzkrižje interesov, se je treba o tem pogovoriti z nadrejenim zaposlenega.

a. Sekundarne dejavnosti

Sekundarne dejavnosti so dovoljene samo s predhodnim pisnim soglasjem podjetja. Soglasje bo izdano, če ni nobenega tveganja glede negativnega vpliva na delovno uspešnost. Zaposleni lahko vlagajo v konkurenčna podjetja, dobavitelje ali stranke ali opravljajo sekundarne dejavnosti zanje le, če imajo predhodno pisno odobritev zadevne lokalne podružnice. Odločitve bodo sprejete za vsak primer posebej.

b. Poslovni odnosi

Transakcije s podjetji, v katerih ima zaposleni, njegov zakonec ali partner ali ožji družinski član delež ali opravlja vodilno funkcijo in v katerih lahko zaposleni vpliva na poslovni odnos ter bi lahko prišlo do navzkrižja interesov, se lahko sklenejo le s predhodnim pisnim soglasjem zadevne lokalne podružnice.

c. Sodelovanje s poslovnimi partnerji v zasebne namene

Zaposleni lahko poslovnega partnerja podjetja LAPP za zasebne namene angažirajo le s predhodnim pisnim soglasjem zadevne lokalne podružnice, če njihovo delo vključuje neposredno sodelovanje pri oddaji ali izvedbi naročil in zato obstaja možnost navzkrižja interesov. Ta določba se ne uporablja za blago in storitve, ki so splošno dostopni.

3. Ravnanje z informacijami

Informacije in obdelava informacij so ključni elementi in so bistvenega pomena za uspeh vsake poslovne dejavnosti. Pri ravnanju z informacijami je treba posebno pozornost nameniti natančnosti in pravilnosti, ustrezni stopnji zaupnosti in varstvu podatkov.

a. Poročanje

Vse naše evidence, poročila in izjave morajo biti točni in resnični. Upoštevati je treba splošno sprejeta računovodska načela. Ustvarjanje zapisov, datotek in podobnega, za katere se uporabljajo zaupni podatki podjetja, je dovoljeno le, če to neposredno služi interesom podjetja LAPP in so upoštevani vsi standardi varstva podatkov.

b. Zaupnost

Zaupne informacije, ki pripadajo podjetju, je treba ohraniti v tajnosti.

c. Varstvo podatkov in informacijska varnost

Varstva podatkov ni mogoče prenesti na druge osebe in je zanj odgovorna ustrezna vodstvena skupina. Pri tem se osredotočamo zlasti na spoštovanje načel zakonitosti, omejitve namena, izogibanja in zmanjševanja podatkov ter preglednosti. Prizadevamo si za natančno in dobronamerno obdelavo podatkov ter za omejitev njihovega shranjevanja, pri čemer zagotavljamo celovitost in zaupnost podatkov. Odgovorni smo za vse omenjeno, za spoštovanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in za vse druge določbe zadevne zakonodaje o varstvu podatkov.

Pri razvoju in obdelavi vseh (z IT podprtih) poslovnih procesov je treba zaščititi pravico do zasebnosti in zasebnega življenja ter zagotoviti varnost informacij na podlagi in skladno z veljavnimi zakonskimi zahtevami glede varstva podatkov ter varnosti IT in podatkov. Če se v povezavi s poslovnimi procesi zbirajo, obdelujejo in/ali posredujejo osebni podatki (strank, dobaviteljev, zaposlenih ali drugih prizadetih oseb), bo podjetje LAPP upoštevalo evropske predpise o varstvu podatkov v EU (Evropska unija) in EGP (Evropski gospodarski prostor).

4. Ravnanje s poslovnimi partnerji in tretjimi osebami

Pri stikih s poslovnimi partnerji (strankami, dobavitelji, ponudniki storitev itd.) in državnimi uradniki je treba jasno razmejiti med običajnim obsegom poslovnega odnosa in zasebnimi interesi. Poslovne odnose z našimi poslovnimi partnerji opredeljuje etično ravnanje. Podjetje LAPP spoštuje pravila poštene konkurence in podpira vsa prizadevanja za uveljavitev prostega trga in odprte konkurence, tako na nacionalni kot na mednarodni ravni. Zato LAPP ne bo izvajal nobenih pogodb, ki jih je mogoče pridobiti le s kršenjem zadevnih zakonov.

a. Sporazumi, karteli in odpovedi konkurenci

Vsi zaposleni so dolžni spoštovati pravila poštene konkurence, kot jih določa veljavna zakonodaja. Zlasti ni dovoljeno razmejiti prodajnih območij ali razdeliti strank s konkurenti, prav tako ni dovoljeno sklepati sporazumov ali izmenjavati informacij s konkurenti o cenah/cenovnih komponentah, dobavnih razmerjih in pogojih, ki jih urejajo, proizvodnih zmogljivostih ali ponudbah. Enako velja za izmenjavo informacij o tržnih in naložbenih strategijah. Ta prepoved ne velja le za pisne sporazume, temveč tudi za ustne sporazume ali tiho dogovarjanje (zavestno vzporedno ravnanje).

b. Izbira poslovnih partnerjev

Sporazumi s strankami, dobavitelji in ponudniki storitev morajo biti sklenjeni izključno v interesu podjetja. Vsi zaposleni morajo upoštevati predpise o notranjem nadzoru podjetja (npr. dvojni nadzor). Dobavitelji morajo biti izbrani izključno na podlagi konkurenčnih prednosti, ki temeljijo na primerjavi cene, kakovosti, učinkovitosti in primernosti ponujenih izdelkov ali storitev. Poleg tega pričakujemo, da bodo tudi naši poslovni partnerji spoštovali načela te politike.

c. Podkupovanje, korupcija in druge spodbude

Podjetje LAPP ne dopušča nobene oblike korupcije, podkupovanja ali drugega nezakonitega dodeljevanja ugodnosti. O vseh poskusih dobaviteljev ali strank, da bi nepošteno vplivali na odločitve zaposlenih v podjetju LAPP, je treba obvestiti odgovorne vodje. Pri sprejemanju ali ponujanju daril ali vabil poslovnim partnerjem je treba ravnati izjemno restriktivno. Finančni obseg teh daril ali ugodnosti je treba oceniti na podlagi tega, da se prejemnik ne čuti dolžnega prikriti njihovega sprejetja in da se zaradi njih ne sme počutiti dolžnik. V primeru dvoma je treba pridobiti odobritev ustreznega nadrejenega.

Vabila poslovnih partnerjev na dogodke splošne družabne narave (npr. športne ali kulturne dogodke) so dopustna, če so skladna z običajno poslovno prakso, nimajo nerazumno visoke vrednosti in so sorazmerna z običajnim življenjskim standardom vpletenih oseb. Če obstaja dvom o primernosti daril, donacij ali vabil, se je treba predhodno posvetovati z nadrejenim zaposlenega ali oddelkom za skladnost.

d. Donacije in sponzorstva

Podjetja LAPP dajejo denarne in stvarne donacije na področju izobraževanja, znanosti, kulture in sociale. Pri donacijah LAPP poskrbi, da je donacija pregledna, tj. da je mogoče jasno slediti njeni uporabi in prejemnikom. Donacije posameznikom in plačila na zasebne račune niso dovoljena.

Cilj podjetja LAPP pri izvajanju sponzorskih dejavnosti je izpolniti družbeno odgovornost ter spodbujati podobo in prepoznavnost podjetja. Sponzorstva so torej transakcije, ki vključujejo izmenjavo koristi. Pri tem je treba vedno paziti, da so dane in prejete koristi vedno sorazmerne.

Donacije in sponzorske dejavnosti mora odobriti lokalna vodstvena ekipa.

e. Obnašanje v javnosti

Vsak zaposleni v podjetju LAPP je predstavnik našega podjetja, ki s svojim ravnanjem neposredno ali posredno predstavlja podjetje LAPP. Zaposleni se morajo zato vzdržati vsakršnega vedenja, ki bi lahko negativno vplivalo na našo podobo z vidika naših strank, drugih zaposlenih ali širše javnosti.

To velja zlasti za komunikacijo na družabnih omrežjih in internetu.

Vsi zaposleni morajo pri opravljanju svojih nalog ustrezno upoštevati ugled podjetja LAPP.

5. Kakovost, varnost pri delu, varstvo okolja in trajnost

»Uspeh na podlagi kakovosti« je eno od vodilnih načel naše poslovne politike. Poleg izpolnjevanja zakonskih zahtev si dejavno prizadevamo, da bi nenehno povečevali svoj prispevek k varovanju okolja in preprečevali izpostavljenost zaposlenih tveganjem.

a. Kakovost

Da bi izpolnili visoke standarde kakovosti in varnosti, ki jih od nas pričakujejo naše stranke, vedno dosledno, temeljito in dolgoročno izvajamo vse potrebne izboljšave. Če se kljub našim prizadevanjem pojavijo pritožbe, jih upoštevamo in odpravimo pomanjkljivosti skladno z zakonskimi določbami in pogodbenimi obveznostmi ter z jasno prednostno nalogo preprečiti poškodbe ali izgubo življenja.

b. Zdravje in varnost pri delu

Dolžnost vseh zaposlenih je, da se izogibajo nevarnostim za ljudi in okolje ter varčno uporabljajo vire. Postopki, lokacije in delovni materiali morajo biti skladni z veljavnimi zakonskimi in notranjimi zahtevami glede varnosti pri delu ter določbami o varovanju zdravja in okolja ter preprečevanju požarov. Zdravje, varnost pri delu in dostojni delovni pogoji so pomemben element politike podjetja.

V naših izdelkih in proizvodnih obratih se je treba izogibati uporabi zdravju škodljivih snovi.

c. Varstvo okolja in trajnost

Upoštevamo veljavne okoljske predpise in si prizadevamo, da bi bil naš vpliv na okolje čim manjši. Poleg tega si prizadevamo za trajnostno in okolju prijazno poslovanje ter odgovorno ravnanje z vsemi naravnimi viri.

Prav tako se izogibamo uporabi surovin s konfliktnih območij (konfliktni minerali). Prizadevamo si zmanjšati negativne vplive na okolje na raven, ki je tehnično in organizacijsko neizogibna. Velik pomen pripisujemo tudi temu, da naši dobavitelji, podizvajalci in druge tretje osebe pri svojem delu za nas spoštujejo okoljsko zakonodajo.

6. Skladnost kot naloga upravljanja, poročanje o nepravilnostih in spremljanje

Ta kodeks ravnanja je osrednji del vrednot, ki jih podjetje LAPP upošteva pri svojem delu. Pomembno je, da se te vrednote enotno spoštujejo v celotni skupini – za to je odgovoren vsak zaposleni.

a. Skladnost kot naloga upravljanja

Vsi vodje v podjetju LAPP morajo poskrbeti, da se ta kodeks ravnanja upošteva na njihovem področju odgovornosti, in so odgovorni za to, da na njihovem področju odgovornosti ne pride do kršitev kodeksa ravnanja ali zakonskih predpisov, ki bi jih bilo mogoče preprečiti ali ovirati z ustreznim nadzorom. Vodje so prav tako dolžni zaposlene obvestiti o tem kodeksu ravnanja in njegovi vsebini ter jih z njim seznaniti. Poleg tega morajo jasno povedati, da kršitev zakona ne odobravamo in da bodo imele disciplinske posledice ne glede na položaj zaposlenega v hierarhiji podjetja.

Vodje morajo v tem pogledu vedno delovati kot vzorniki in ravnati skladno z načeli sprejemanja, spoštovanja in zaupanja.

b. Poročanje o nepravilnostih

Vsi zaposleni imajo pravico, da svoje vodje opozorijo na okoliščine, ki kažejo na kršitev tega kodeksa ravnanja. To je možno storiti tudi anonimno. Prijave bodo preučene in po potrebi bodo sprejeti korektivni ukrepi.

c. Spremljanje

Vsako podjetje LAPP je odgovorno za zagotavljanje spoštovanja pravil iz tega kodeksa ravnanja in vseh drugih notranjih predpisov v okviru lastnih pristojnosti. Služba notranje revizije ima neomejeno pravico do pridobivanja informacij in izvajanja revizij, razen če zakonski predpisi temu nasprotujejo. Služba notranje revizije je pri izvajanju revizij pozorna na skladnost s kodeksom ravnanja in njegove predpise vključuje v svoja preskusna merila.