Splošni pogoji poslovanja podjetja LAPP d.o.o.

Stanje: 1. 1. 2019
1. Uvod


Splošni pogoji poslovanja so osnova za vse naše dobave in storitve za
podjetja in so v veljavi tudi brez izrecnega soglasja kupca, ki je prejel našo
storitev. Pogoji poslovanja drugih pogodbenih strank se ne uporabljajo,
tudi če jim kot izvajalec storitve izrecno ne nasprotujemo in naročilo
izvedemo. Odstopanja in dopolnitve pogojev predlagane s strani
nasprotne pogodbene stranke veljajo zgolj v primeru, ko so le-te
dogovorjene na podlagi naše izrecne pisne potrditve ter veljajo zgolj za
posel, za katerega so bile dogovorjene. Spodaj navedeni pogoji
poslovanja veljajo za prihodnje pogodbe tudi v primerih, če to ni izrecno
dogovorjeno.


S temi splošnimi pogoji poslovanja se podjetje LAPP d.o.o. (v
nadaljevanju prodajalec) in kupec dogovorita o medsebojnih obveznostih,
pravicah in dolžnostih za tekoče in nemoteno poslovanje.


Kupec s sprejemom ponudbe, sklenitvijo pogodbe, vsakokratno oddajo
naročila ali na katerikoli drugi obojestransko sprejemljiv način potrjuje, da
sprejema te splošne pogoje poslovanja in da se z njimi v celoti strinja. Ti
splošni pogoji poslovanja so sestavni del sklenjene pogodbe in so javno
objavljeni na naslovu: https://lappslovenia.lappgroup.com/


2. Ponudba in sklenitev pogodbe


Vsa obvestila glede prodaje lahko pogodbeni stranki izmenjata v pisni
obliki, ustno ali telefonsko. Vsak ustni dogovor je za prodajalca zavezujoč
le, če je obojestransko potrjen tudi pisni obliki.


Prodajalec si pridržuje pravico do zavrnitve izdelave ponudbe.


Vse naše ponudbe so nezavezujoče. Pogodba je sklenjena, ko kupcu, ki
je oddal naročilo, pošljemo pisno potrditev naročila, ki je lahko
posredovana tudi v elektronski obliki in je veljavna tudi brez lastnoročnega
podpisa in navedbe imena podpisnik. Vsakega naročila nismo obvezani
sprejeti in potrditi. Pogodbena vsebina posla je razvidna iz naše potrditve
naročila. Podatki, ki so med procesom izdelave ponudbe podani pred
samim dokončnim naročilom (v primeru posebnih vodnikov npr. zaradi
dodatnih besedil, risb, vzorcev proizvodov), so zavezujoči le takrat, ko so
potrjeni z našo potrditvijo naročila ali pa so pisno potrjeni kasneje.


Naši prodajni zastopniki nimajo pooblastil za dajanje garancij in sklepanje
dogovorov, ki odstopajo od pričujočih pogojev poslovanja. Morebitni
tovrstni dogovori so veljavni zgolj v primerih, ko jih naše podjetje potrdi
tudi v pisni obliki.


Prodajalec ni dolžan sprejeti naročila in dobaviti blaga kupcu v primerih,
ko kupec svojih obstoječih zapadlih obveznosti do prodajalca ne
poravnava v roku ali v primeru slabe bonitete kupca. Prodajalec si
pridržuje pravico, da lahko za izvedbo posameznih naročil od kupca
zahteva delno ali 100% predplačilo.


Če kupec od naročila, potem ko ga je prodajalec potrdil, enostransko
odstopi, mora poravnati vse stroške, ki so prodajalcu v zvezi z naročilom
nastali.


Pogodbeni jezik je praviloma slovenščina. Sprotna komunikacija med
prodajalcem in kupcem lahko poteka tudi v angleškem jeziku.


3. Cene


Vse cene, ki jih navajamo, so nezavezujoče, razen če smo jih potrdili v
naši potrditvi naročila. Cene so praviloma neto brez DDV, razen če je
drugače določeno in ne vključujejo stroškov razkladanja blaga.
Cene ne vključujejo stroškov posebnega pakiranja ali dostave tovora
posebnih dimenzij.


Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega
obvestila kadarkoli v teku poslovnega leta.


3.1. Embalaža za pošiljanje se lahko obračuna ločeno ali pa je kupcu
posojena. Podjetje LAPP d.o.o. ni dolžno sprejemati vračil prodajne
embalaže. Če se zaradi poslovne ustrežljivosti odločimo za prevzem
vrnjene prodajne embalaže, morebitni stroški transporta in razgradnje
bremenijo kupca. O načinu prevzema vrnjene embalaže je potreben
predhodni dogovor z našim podjetjem. Brez predhodne napovedi vračilo
embalaže ni mogoče.


3.2. Minimalna vrednost naročila znaša 50 EUR neto brez DDV. Za
naročila manjše neto vrednosti se obračuna pavšalni strošek obdelave
naročila v višini 15 EUR. Za posebne dolžine kablov, ki so izven naših
kataloških standardov, t. j. na splošno 50/100/500/1000 m, ali dolžine, ki
ne ustrezajo trenutnim skladiščenim dolžinam v kolutih ali na kabelskih
bobnih, se praviloma obračuna pribitek za odrezano dolžino, in sicer v
višini 10 EUR na rez.


3.3. Minimalna vrednost naročila za dostavo blaga na območju Slovenije
brez transportnih stroškov za kupca znaša vsaj 300 EUR neto. Za dostavo
na območju Slovenije, ki ne dosega zgoraj navedene minimalne vrednosti,
zaračunavamo pribitek za transport. Če kupec želi poseben način dostave
pošiljke (npr. hitra/ekspresna/pošiljka z garancijo), sam prevzame stroške
tovrstnega pošiljanja. Morebitne dodatne stroške zaradi kupčeve
odklonitve razkladanja pošiljke nosi kupec. Če kupec sam prevzame blago
v našem skladišču, transportnih stroškov ne zaračunavamo.


3.4. Če se v času med sklenitvijo pogodbe in dobavo stroški materiala,
dela ali transporta dvignejo v izrednem obsegu, ki ga ni bilo mogoče
vnaprej predvideti, imamo pravico, da ustrezno prilagodimo cene. Če
kupec po sklenitvi pogodbe izvede spremembe naročila, imamo pravico
do ustrezne prilagoditve cen, ki je potrebna zaradi dodatnih stroškov v
zvezi s spremenjenim naročilom.


4. Dovoljena toleranca


Dovoljena toleranca pri dobavi znaša 15 % od navedene količinske mere.
Posebni proizvodi, ki so evidentirani v metrih, so izdelani v vnaprej
določenih dolžinah. Možna je dobava v delnih dolžinah. Tehnične
zmogljivosti proizvodnje omogočajo, da lahko določeno dolžino proizvoda,
ki je bila naročena, razdelimo na več manjših dolžin.


V primerih, ko izvedemo dobavo znotraj tolerančnih vrednosti, je kupec
dolžan plačati le dejansko dobavljeno količino blago.


5. Dobave in dobavni roki


Prizadevamo si, da se po najboljših močeh držimo terminov in rokov, ki jih
navedemo v potrditvi naročila. Termini in roki, ki so navedeni v potrditvi
naročila, predstavljajo predvideni rok dobave, ne odražajo pa točno
določenega dneva dobave.


5.1. Dejanski dobavni rok prične teči šele po končni določitvi vseh
podrobnosti v zvezi z naročilom in dobavo ob naši potrditvi naročila.
Predpogoj za izvedbo dobave so pravočasno posredovani odgovori kupca
na naša vprašanja, pravočasno posredovanje vseh zahtevanih oz.
potrebnih skic in gradiv ter delov, ki jih je potrebno zagotoviti ter pridobitev
vseh morebitnih potrebnih dovoljenj, sicer se rok dobave ustrezno
podaljša.


5.2. Rok dobave je izpolnjen, če je bila pošiljka v dogovorjenem roku
odposlana, oz. če je bilo sporočeno, da so izpolnjeni pogoji za odpremo
pošiljke ali če je kupec pošiljko sam prevzel.


5.3. Dobavo smo dolžni izvesti le v primeru, ko je kupec poravnal vsa
plačila, ki so bila dogovorjena. Če so plačila poravnana z zamudo, lahko
dobavne roke ustrezno podaljšamo ali pa dobavo odklonimo.


5.4. Če dobavni rok ni izpolnjen zaradi višje sile, mobilizacije, vojne,
stavke, ali drugih ovir, ki jih ni bilo mogoče predvideti, zanje ne moremo
prevzeti odgovornosti in so te okoliščine nastopile po sklenitvi pogodbe
oz. smo zanje šele takrat izvedeli, se dobavni rok ustrezno podaljša. To
velja tudi v primeru nepredvidljivih dogodkov, ki vplivajo na delovanje
našega dobavitelja in tako on kot tudi mi zanje ne moremo prevzeti
odgovornosti.


5.5. Če je dobava pošiljke na željo kupca ali iz vzrokov, za katere
odgovarja kupec, preložena na kasnejši čas, imamo pravico do
zaračunanja stroškov, ki nastanejo zaradi dodatnega časa skladiščenja in
pričnejo teči en mesec po potrjeni izpolnitvi pogojev za odpremo pošiljke,
pri čemer zaračunani stroški ležarine ne presegajo 0,5 % vrednosti blaga
za vsak dan skladiščenja po dobavnem roku. Znesek ležarine je omejen
na 5% vrednosti blaga, razen, če so zaradi skladiščenja za nas dokazljivo
nastali višji stroški.


5.6. Delne dobave so dopustne.


5.7. V primeru, da kupec naroči le skupno dolžino posameznega
produkta, lahko prodajalec dobavi produkt v pakiranjih po lastni izbiri.


5.8. Za obračun sta odločilni količina in teža, ki smo ju prevzeli iz naše
tovarne ali odpremili kupcu.


5.9. Kupec nam je dolžan posredovati svojo davčno številko ter druge
podatke in dokazila, ki so potrebni za preverjanje in uveljavljanje oprostitve
plačila davka. Če kupec teh obveznosti ne izpolni pravočasno, dobave ne
bomo obravnavali kot dobavo z oprostitvijo plačila davka. V tem primeru
imamo pravico, da pri posamezni dobavi obračunamo in zahtevamo
plačilo davka na dodano vrednost. Če smo zaradi netočnih podatkov, ki
jih je kupec posredoval, posamezno dobavo napačno obravnavali kot
dobavo z oprostitvijo plačila davka, nas je kupec dolžen razbremeniti
davčne obveznosti in vseh morebitnih dodatnih stroškov.


6. Prevzem rizika med pošiljanjem


Zavarovanje rizika med pošiljanjem od prodajalca do kupca sklepamo
zgolj na izrecno željo kupca. Stroške nosi kupec.


7. Dobava in uporaba programske opreme


7.1. V primeru dobave programske opreme je kupcu dodeljena
neizključna in neprenosljiva pravica do uporabe programske opreme in
pripadajoče dokumentacije za delovanje proizvoda, za katerega je
programska oprema dobavljena. Kupec ima pravico do izdelave varnostne
kopije, drugo razmnoževanje ni dovoljeno. Zaznamkov avtorskih pravic,
serijskih številk ter drugih identifikacijskih označb programske opreme ni
dovoljeno odstraniti ali spreminjati.


7.2. Kupec je z ustreznimi ukrepi dolžan preprečiti nepooblaščen dostop
tretjih oseb do programske opreme in dokumentacije. Originalni nosilec
podatkov in varnostno kopijo je kupec dolžan hraniti na varnem mestu in
v prostoru, ki je nepooblaščenim tretjim osebam nedostopen. Kupec je
dolžan svoje zaposlene posebej opozoriti na spoštovanje omenjenih
dobavnih pogojev in upoštevanje določbe o avtorskih pravicah.


8. Odškodninska odgovornost


8.1. Odgovarjamo zgolj za škode, ki so nastale po naši krivdi, namerno
in zaradi hude malomarnosti. Za škodo, povzročeno na ljudeh, ne
odgovarjamo. Stopnjo krivde je oškodovanec dolžan dokazati. Za
posredno škodo zaradi pomanjkljivosti proizvoda, premoženjsko škodo in
škodo, ki so jo povzročile tretje osebe, ne odgovarjamo.


Odškodninski zahtevki iz naslova manjše malomarnosti niso mogoči. To
ne velja za osebno škodo na ljudeh. Razen osebne škode na ljudeh
jamstvo prevzemamo zgolj v primeru, ko oškodovanec dokaže, da je bila
škoda povzročena zaradi grobe malomarnosti.


Odškodninski zahtevki zaradi neizvedene seznanitve kupca s stvarnimi
napakami proizvoda, do katere je prišlo zaradi naše malomarnosti, pri
čemer opustitev seznanitve ni povzročila stvarne škode, so izključeni,
razen, če smo od kupca prejeli dodatno pisno izrecno naročilo svetovalnih
storitev, ki so bile posebej zaračunane. Enako velja za odškodninske
zahtevke, ki jih kupec utemeljuje z argumentom, da z naše strani naj ne bi
bil obveščen o določeni možnosti uporabe; tudi tovrstni zahtevki so
izključeni. V primeru dvoma velja, da nismo prevzeli naročila o svetovanju.
Naša zakonsko predpisana odgovornost v skladu s slovenskim Zakonom
o odgovornosti za proizvode ostane v veljavi ne glede na gornje določbe.


8.2. Naša odgovornost za izgubo ali spremembo podatkov je omejena
na običajni strošek ponovne izdelave, ki bi bil potreben v primeru redne ali
izredne izdelave varnostne kopije zaradi nevarnosti.


8.3. V primeru, da kupec izvede nadaljnjo predelavo naših proizvodov
ali pa v naš proizvod vgradi svoj lastni proizvod velja naslednje: do kupca
nimamo obveznosti pregleda, seznanjanja ali opozarjanja glede
primernosti naših proizvodov za izbrane načine nadaljnje predelave oz.
vgrajevanja s strani kupca. Tudi če se izkaže, da v nasprotju s
pričakovanjem kupca temu ni tako, odgovornosti ne prevzemamo.


8.4. Opustitev kritične uporabe: kupca opozarjamo, da naše blago in
storitve niso primerni niti za vgradnjo v letala, helikopterje, drone, balone
na vroč zrak, vesoljska plovila ali transportna vesoljska plovila itn., niti za
kakršno koli drugo uporabo v zračnem ali vesoljskem prometu. Posledično
se kupec do nas kot dobavitelja na podlagi te določbe zavezuje, da bo
opustil tovrstno uporabo našega blaga ali storitev za zgoraj navedene
namene ter da tretjim osebam ne bo omogočal dostopa do našega blaga
in storitev za omenjene namene. Če kupec to obveznost krši, nam je
dolžan povrniti vsakršno škodo, ki nastane iz tega naslova. Če kupec ali
tretja oseba zaradi omenjene protipravne uporabe našega blaga in storitev
utrpi škodo, smo oproščeni kakršne koli povrnitve škode.


9. Reklamacije in jamstvo


Dokazno breme, da je bila pomanjkljivost oz. stvarna napaka prisotna že
ob prevzemu naročenega blaga, nosi kupec. Jamstvo za dobavljeno blago
je 6 mesecev. Predpogoj za jamstveni zahtevek je vselej takojšnja
reklamacija v skladu s splošnimi pogoji poslovanja in takojšnji pregled ter
kontrola blaga ob dobavi. Reklamacija se poda obvezno v pisni obliki in
mora vsebovati natančen opis pomanjkljivosti.


9.1. V primeru pravočasno podane reklamacije lahko kupec zahteva
odpravo pomanjkljivosti (izboljšava ali zamenjava). Če sta neuspešna dva
poskusa odprave pomanjkljivosti (neuspešna naknadna izpolnitev), če
odpravo pomanjkljivosti zavrnemo ali pa je odprava tehnično neizvedljiva
in finančno nesorazmerna, lahko kupec zahteva znižanje cene ali
zamenjavo.


9.2. Za poškodbe dobavljenega blaga zaradi naravne obrabe,
poškodbe nastale po prevzemu blaga ali zaradi nestrokovnega ravnanja
jamstva ne prevzemamo.


9.3. Kupec nam je dolžan zagotoviti potreben čas in omogočiti priložnost
za odpravo pomanjkljivosti.


9.4. Naše odgovornosti in obveznosti iz naslova jamstva prenehajo
veljati, če je kupec ali tretja oseba sama poskušala odpraviti
pomanjkljivosti oz. napake ali izvedla spremembe na dobavljenem
proizvodu, ali če so bili uporabljeni deli, ki jih nismo mi dobavili ali dali na
razpolago.


9.5. Če se zaradi poslovne ustrežljivosti odločimo, da bomo prevzeli
vrnjeno blago, si pridržujemo pravico do obračuna stroškov v višini 25 %
vrednosti blaga, vendar minimalno vsaj v vrednosti 50 EUR. O prevzemu
vrnjenega blaga se je treba z nami predhodno uskladiti.


Izvedba prevzema je odvisna od naslednjih kriterijev:


- ali je bil proizvod kupljen pri nas;
- izhajajoč iz datuma dobave proizvod ne sme biti starejši od 6 mesecev;
- predmet vračila mora biti nepoškodovan, funkcionalen in originalno
zapakiran artikel iz našega kataloga v standardni embalaži ali dolžini;


Vračilo proizvodov iz sortimenta EPIC in artiklov nestandardnih dolžin ali
artiklov izdelanih po naročilu, je praviloma izključeno. Po odobritvi
sprejema vračila z naše strani v obliki pisne potrditve, kupec odpremi
blago za vračilo po predhodni napovedi in na lastne stroške.
Nenapovedanih vračil ne sprejemamo in jih vračamo na stroške kupca.

9.6. Jamstvo zagotavljamo zgolj za lastnosti naših proizvodov, ki smo
jih za proizvode izrecno in pisno navedli. Za lastnosti, ki jih predpostavlja
kupec, a z nami niso bile predhodno pisno dogovorjene, ne jamčimo.
Izključeno je tudi jamstvo za s strani kupca pričakovane možnosti uporabe
proizvodov.


Proizvode, ki odstopajo od naročila, lahko dobavimo, če predmetni
proizvodi izkazujejo značilnosti, o katerih smo se s kupcem izrecno in
pisno dogovorili (npr. v skladu s produktnim listom). Do tovrstne dobave
smo upravičeni tudi v primeru, ko proizvajalec določenega proizvoda
spremeni način izdelave oz. kakovost proizvoda, pri čemer pa s tem niso
spremenjene lastnosti proizvoda, ki so bile dogovorjene s kupcem.

10. Plačilni pogoji


Račun izdamo praviloma v roku do 8 dni od odpreme pošiljke. Če
pošiljanje pošiljke, ki je pripravljena za dobavo, ne more biti izvedeno iz
razlogov, ki so na strani kupca, se račun kljub temu izda in ima
dogovorjeno zapadlost. Če ni drugače dogovorjeno, naši računi zapadejo
v plačilo v 15. dneh od dobave blaga.


10.1. V primeru zamude s plačilom imamo pravico do obračuna
zakonsko določenih zamudnih obresti. Uveljavljanje nadaljnje škode ni
izključeno. Plačila se vedno prištejejo k najstarejšemu zapadlemu dolgu,
vključno s pripadajočimi obrestmi - katerih poplačilo se izvede pred samo
glavnico dolga.


10.2. Kupec ima pravico do kompenzacije le takrat, ko so terjatve
nesporne ali pravnomočno ugotovljene. V primeru nespornih terjatev se
lahko uveljavlja pridržna pravica, razen če se uveljavljajo stvarne napake.

10.3. Plačilo našega računa brez pridržka velja kot sprejem naše
storitve brez pridržka in kot odpoved pravice za morebitno pogodbeno
kazen.

11. Pridržek lastništva


11.1. Blago, ki ga dobavimo, ostaja v naši lasti vse do prejema
celotnega plačila iz pogodbe.


11.2. Če je blago že bilo v celoti plačano, ima kupec pravico do obdelave
tega blaga in njegove nadaljnje prodaje. Pravica do nadaljnje prodaje
obdelanega blaga ne velja, če je bila s strani tretje stranke podana
zahteva, da kot dobavitelj preprečimo nadaljnjo prodajo blaga. Kupec je
do nadaljnje prodaje dobavljenega blaga, ki ni bilo predmet njene
obdelave, upravičena zgolj v primeru, ko je z naše strani v ta namen
pridobila izrecno pisno soglasje.


Če gre za blago, ki ga kupec še ni plačal, ima pravico do obdelave in
morebitne nadaljnje prodaje blaga zgolj do preklica. V zvezi z nadaljnjo
prodajo blaga, ki ga kupec ni obdelal, velja določba iz prejšnjega odstavka.


V času trajanja pridržka lastninske pravice kupcu ni dovoljena zastavitev
blaga ali njegova izročitev za namen zavarovanja.


11.3. V primeru obdelave, povezave in pomešanja blaga, ki je predmet
pridržka lastninske pravice, z drugim blagom in stvarmi, ki niso bili
dobavljeni z naše strani, nam kot dobavitelju pripada solastninska pravica
na novi stvari, v skladu z razmerjem med vrednostjo na računu in
vrednostjo obdelanega blaga ali stvari v trenutku obdelave, povezave, ali
pomešanja blaga. Če kupec postane izključni lastnik nove stvari, se
pogodbeni stranki že sedaj strinjata, da nam kupec priznava solastništvo
drugega predelanega blaga in stvari, v skladu z razmerjem med
vrednostjo na računu za obdelano, povezano ali pomešano blago in
vrednostjo drugega obdelanega, z drugim blagom povezanega in
pomešanega blaga ali stvari. Stroški dela, skupni stroški in drugi faktorji
pri kalkulaciji, ki vplivajo na stroške, se pri izračunu vrednosti naše
solastninske pravice ne upoštevajo. Za namen ugotovitve našega
solastninskega deleža nam je kupec na našo zahtevo vedno dolžan
omogočiti vpogled v kalkulacije v zvezi z uporabo blaga.


11.4. Pri storitvenih in izvajalskih pogodbah, ki jih kupec sklepa s tretjimi
osebami in ob njihovi izpolnitvi naš pridržek lastninske pravice preneha
veljati, je terjatev za opravljene storitve in izvajalska dela kupca v višini
zneska računa za predelano blago, ki je predmet pridržka lastninske
pravice, že sedaj odstopljena v našo korist; ta odstop terjatve
sprejemamo.


11.5. Do našega preklica ima kupec pooblastilo za izterjavo terjatev, ki
so predmet predhodnega odstopa v našo korist, in sicer v lastnem imenu
za naš račun. Če kupec ne izpolnjuje obveznosti do nas ali pa je njegovo
premoženje predmet zaplembe ali odvzema, pooblastilo za izterjavo
preneha veljati tudi brez našega preklica, če je proti kupcu podan zahtevek
za stečajni postopek ali pa je ta že uveden oz. če obstaja nevarnost, da
nam zasežena denarna sredstva ne bodo mogla biti izplačana.


Pri obročnih plačilih v zvezi s terjatvami za storitve in izvajalska dela, ki so
predmet delnega odstopa v našo korist, je kupec dolžan delno plačilo
najprej zaračunati za del terjatev, ki niso predmet odstopa v našo korist.
Med nami in kupcem na podlagi obročnih plačil, ki jih je kupec izterjal,
vedno najprej velja kot poplačan tisti del terjatve, ki ni bil odstopljen v našo
korist.


11.6. Pooblastilo za izterjavo kupca ne pooblašča za izvajanje
faktoringa. Prav tako se ne strinjamo z odstopom terjatve, ki nam je bila
odstopljena in izhaja iz nadaljnje prodaje blaga in stroškov dela, v okviru
pogodbe o faktoringu.


11.7. Pri plačilih s čekom ali menico naš pridržek lastninske pravice in
zavarovanje terjatve ostaneta nespremenjena v veljavi, dokler nismo
razbremenjeni celotne odgovornosti iz menic in čekov.


11.8. Na našo zahtevo nam je kupec dolžan v zvezi z blagom, ki spada
v preostalo obdobje veljavnosti našega pridržka lastninske pravice,
posredovati informacije. Na našo zahtevo je kupec dolžan imenovati druge
imetnike pridržka lastninske pravice in dolžnike terjatev, ki so bile
odstopljene v našo korist, vsem omogočiti dostop do podatkov, ki so
potrebni za izterjavo terjatev, dati na razpolago vsa potrebna gradiva,
zlasti pogodbe in račune ter dolžnika na našo zahtevo vedno seznaniti z
odstopom terjatev v našo korist. Kupec nam je na našo zahtevo vedno
dolžan predložiti najavo o odstopu terjatev. Kupec nas je dolžan
nemudoma obvestiti o vsakršnem zmanjšanju obsega pravic iz
lastninskega pridržka ali iz drugih vrst zavarovanj, zlasti v primerih
zastavitve.


11.9. V primeru ravnanja kupca, ki krši pogodbeni dogovor, zlasti v
primerih zamude s plačilom s terjatvijo iz poslovnega odnosa ter v primerih
zaplembe ali odvzema kupčevega premoženja, prenehanja plačevanja, ko
je proti kupcu predlagan ali uveden stečajni postopek ali pa kupec svoje
upnike pozove k izvensodni poravnavi, imamo po predhodnem predlogu
naknadnega plačilnega roka pravico do odstopa od pogodbe in vračila
dobavljenega blaga.


11.10. Zavezujemo se, da bomo zavarovanja, ki nam pripadajo, na
poziv kupca sprostili, če bo vrednost naših zavarovanj vrednost
zavarovanih terjatev presegala za 20 %; izbira zavarovanj, ki bodo
sproščena, je v naši pristojnosti.


12. Avtorske pravice in konstrukcijske spremembe


Pridržujemo si lastninske in avtorske pravice na predračunih, skicah in
drugih gradivih. Dostop tretjih oseb do omenjenih gradiv brez naše izrecne
privolitve ni dovoljen. V smislu novih spoznanj in izboljšav si pridržujemo
pravico do sprememb v konstrukciji in izvedbi.

13. Nadaljnja dobava blaga v tujino


V primerih nadaljnje dobave blaga v tujino s strani domačega kupca je
kupec dolžan v okviru lastne odgovornosti preveriti, če blago, ki je
namenjeno izvozu, ustreza lokalnim zakonskim in pogodbenim omejitvam
v tujini.


14. Varstvo podatkov


Varstvo podatkov v podjetju LAPP obravnavamo zelo resno. Kupec se
lahko o načinu in obsegu shranjevanja osebnih podatkov podrobno
seznani pod rubriko „Izjava o varstvu podatkov“, ki se nahaja na naši
spletni strani in jo sprejema kot zavezujočo.


Podjetje LAPP ima pravico do zbiranja, obdelave, shranjevanja in rabe
podatkov za namene, ki so navedeni v njegovi Izjavi o varstvu podatkov.
Kupec v zvezi s tem podaja svoje izrecno soglasje. Pri ravnanju z osebnimi
podatki podjetje LAPP dosledno upošteva veljavno zakonodajo, ki se
nanaša na varstvo podatkov.


Podjetje LAPP za izvajanje uporabniških razmerij uporablja tudi t.i.
„piškotke“, majhne tekstovne datoteke, ki omogočajo ponovno
prepoznavanje uporabnika. Več informacij o piškotkih je na voljo v Izjavi o
varstvu podatkov.


Kupec ima vedno pravico do brezplačnega vpogleda v svoje osebne
podatke, ki so shranjeni pri upravljavcu podatkov. Informacija o shranjenih
podatkih se posreduje v pisni obliki. Fizične osebe morajo k vlogi za
pridobitev informacije o shranjenih podatkih, ki jo naslovijo na LAPP
d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, obvezno priložiti kopijo uradnega
osebnega dokumenta s sliko, pravne osebe pa aktualni izpisek iz
poslovnega registra.


Kupec lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje v zvezi s shranjevanjem
njegovih osebnih podatkov ali pa od upravljavca zbirke osebnih podatkov,
pri katerem so njegovi osebni podatki shranjeni, zahteva popravek
podatkov. V ta namen zadostuje sporočilo poslano na elektronski naslov
info(at)lappslovenia.com.


Kupec je nadalje seznanjen, da varstva podatkov pri prenosu podatkov
prek spleta glede na trenutno stanje tehnologije še ni mogoče popolnoma
zagotoviti. Kupec v tem oziru sam skrbi za varnost podatkov, ki jih
posreduje prek spleta.


Kupec soglaša, da podjetje LAPP pridobi podatke o njegovi boniteti, če
ima za to upravičen interes. Takšen interes je izkazan na primer takrat, ko
se poslabša plačilna disciplina ali pa v primeru, ko kupec, ki je do sedaj
plačeval s predplačilom, izrazi zahtevo, da preide na plačilo po računu.
Izjava o varstvu podatkov se nahaja na:
https://lappslovenia.lappgroup.com/.

15. Sodna pristojnost in končne določbe


Kraj izpolnitve za vse obveznosti iz te pogodbe, še zlasti za plačilo kupnine
ter sodna pristojnost, je Maribor, Slovenija. Kot dobavitelj smo upravičeni
sprožiti pravni spor tudi pri sodišču, ki je pristojno za sedež kupca.
Uporablja se izključno slovensko pravo. Veljavnost enotnih pravil
Združenih narodov za kupoprodajno pravo pri mednarodnih pogodbah
(CISG) je izključena.


Če so posamezne pogodbene določbe neveljavne ali postanejo
neveljavne, ostale določbe ostanejo nespremenjene v veljavi, če iz celotne
pogodbe kljub delni neveljavnosti izhaja smiselna ureditev pogodbenega
razmerja.


Ti splošni pogoji poslovanja se nahajajo na uradni spletni strani prodajalca
in so priloga ter sestavni del vsake ponudbe, pogodbe ali naročila.
Pogodbeni stranki lahko s posebnimi dogovori v pogodbi posamezna
določila uredita tudi drugače, kot jih opredeljujejo ti splošni pogoji
poslovanja.