RoHS in REACH

Po naših informacijah naši izdelki, ki vam jih dobavljamo, ne vsebujejo snovi v koncentracijah, katerih promet je prepovedan. Predpisi na katere se sklicujemo so:

  • 2011/65/EU               RoHS direktiva
  • 1907/2006/EC           REACH regulacija
  • 2006/122/ECOF         Direktiva o omejevanju perfluorooktanskih sulfonatov („PFOS“)
  • 1005/2009/EC           Regulacija o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč

RoHS direktiva evropskega parlamenta 2011/65/EU

Direktiva evropskega parlamenta in sveta z dne 8. junija 2011 - 2011/65/EU, o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

Direktiva 2011/65/EU (RoHS II) omejuje uporabo svinca, kadmija, živega srebra, šestvalentnega kroma, polibromiranih bifenilov (PBB) in polibromiranih difeniletrov (PBDE) v določeni električni in elektronski opremi (EEE) od 3. julija 2013. 2011 je začela veljati ta direktiva, ki je nadomestila staro Direktivo 2006/95/ES (RoHS).

RoHS II ni dodal novih snovi na seznam prepovedanih snovi. Vendar omejitve niso več omejene le na prejšnje snovi, temveč je bil uveden postopek za dodajanje dodatnih snovi v prihodnosti (podobno kot REACH).

Ne glede na področje uporabe direktive RoHS II so vsi izdelki v glavnem katalogu LAPP v skladu z Direktivo 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS II). Ti izdelki ne vsebujejo nobene od prepovedanih snovi, določenih v direktivi RoHS II, ali presegajo najvišje koncentracije, določene v njej, razen izjem iz Priloge III te direktive.

Več informacij za stranke se lahko najde na spodnji povezavi:

PDF RoHS informacije za kupce Julij 2020

 

REACH - regulacija (EC) št. 1907/2006 evropskega parlamenta

Uredba REACH (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij

Z uredbo REACH je EU ustvarila harmoniziran sistem za registracijo („Registration“), evalvacijo („Evaluation“), avtorizacijo („Authorisation“) in omejevanje („Restriction“) kemikalij – na kratko REACH. Namen te uredbe je zagotoviti visoko stopnjo zaščite zdravja ljudi in okolja.

REACH je začel veljati 1. junija 2007 in je nadomestil številne prejšnje specifikacije v zvezi z materialno sestavo izdelkov, kot jih je predhodno urejala, na primer, Direktiva 76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in zmesi. Vsi izdelki LAPP so izdelki, ne snovi ali zmesi, kot jih opredeljuje REACH.

Več informacij za stranke se lahko najde na spodnji povezavi:

PDF: REACH informacije za kupce julij 2021

 

Zakon o nadzoru strupenih snovi (TSCA) – znan tudi kot EPA bzw. PIP

Ameriška agencija za varstvo okolja (EPA) je dne 05.02.2021 objavila novo pravilo v skladu z oddelkom 6 Zakona o nadzoru strupenih snovi (TSCA), po katerem naj bi bilo v ZDA kratkoročno prepovedanih 5 snovi PBT v izdelkih, ob upoštevanju različnih izjem.

Seznam snovi, ki bodo od 08.03.2021 v ZDA prepovedane za uvoz, predelavo (proizvodnjo) in prodajo, pa tudi v izdelkih večinoma, je naslednji:

  • dekabromodifenil eter (DecaBDE) (CAS št. 1163-19-5)
  • fenol, izopropiliran fosfat (3:1) (PIP (3:1)) (CAS št. 68937-41-7), druga imena: Tris (4-izopropilfenil) fosfat; CAS: 68937-41-7]
  • 2,4,6-tris(terc-butil)fenol (2,4,6-TTBP) (CAS št. 732-26-3)
  • heksaklorobutadien (HCBD) (CAS št. 87-68-3)
  • pentaklorotiofenol (PCTP) (CAS št. 133-49-3)

Po informacijah, ki so nam na voljo, so 4 od 5 snovi tudi del seznama GADSL in so zato že predmet prijave v sektorju oskrbe z avtomobili.
Dodatne informacije o snoveh, področjih uporabe in njihovih omejitvah v ZDA lahko najdete na TÜV SÜD - ZDA: EPA prepoveduje pet kemikalij PBT in EPA: Ocenjevanje in upravljanje kemikalij v okviru TSCA.

Zaradi trenutne situacije in čakajoče prepovedi v ZDA trenutno aktivno delamo na preverjanju naših izdelkov in materialov glede prisotnosti določenih snovi.
Ker pa gre za kratkoročno zakonodajno prilagoditev v ZDA, o tem trenutno ne moremo dati dokončne izjave.

Takoj ko bodo na voljo zanesljive informacije, se bomo ustrezno odzvali na vaše povpraševanje.