RoHS in REACH

Po naših informacijah naši izdelki, ki vam jih dobavljamo, ne vsebujejo snovi v koncentracijah, katerih promet je prepovedan. Zadevni predpisi so:


BGBl. (Uradni list) I 2003 str. 867, rev. 2007 str. 2382 – Chemikalien-Verbotsverordnung (Uredba o prepovedi kemikalij)
2006/122/ES                                 -        Direktiva „PFOS“
2002/95/ES                                   -        Direktiva „RoHS“
2037/2000/ES                               -        Uredba o prepovedi „FCKW-Halon“

 

Posodobitev RoHS:
Dne 1. aprila 2008 je Sodišče EU objavilo sodbo o ničnosti tožbe proti Evropski komisiji glede izjeme 9a v Prilogi k Smernici RoHS „Deca-BDE v uporabah polimerov“.

S to odločbo je delno razveljavljena Odločba Komisije 2005/717/ES z dne 13. oktobra 2005 o spremembi Priloge k Direktivi 2002/95/ES. Sodišče EU je odločilo tudi, da se Odločba Komisije uporablja še naprej do (vključno) 30. junija 2008.

Tako se od 1. julija 2008 Deca-BDE ne sme več uporabljati v polimernih uporabah.

Deca-BDE <dekabromo difenil eter> je zaviralec gorenja in spada v skupino polibromiranih difenil etrov <PBDE>. Ti so bili komponente prepovedanih snovi že po Direktivi EU 2002/95/ES in tudi po ustreznem prenosu v nemški Zakon o električnih in elektronskih napravah (ElektroG).

Uporaba v polimerih se nanaša npr. na znane umetne snovi, ki se uporabljajo za plašč ali izolacijo kablov. Pri Lapp smo upoštevanje danih mejnih vrednosti – tudi v zvezi z Deca-BDE – zagotovili že pred navedenim rokom <1. julijem 2008>.

Vse podatke smo navajali po najboljšem znanju in vesti. Ustrezajo najsodobnejši tehnologiji. Mejne vrednosti v naših izdelkih stalno kontroliramo na podlagi strukturiranih naključnih vzorcev.

Pri številnih naših izdelkih popolnega dokaza ni mogoče zagotoviti. Zato teh podatkov ne razumemo kot splošno veljavne zagotovitve v smislu pravnega jamstva.

Uredba REACH (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij


Z uredbo REACH je EU ustvarila enoten sistem za registracijo („Registration“), evalvacijo („Evaluation“), avtorizacijo („Authorisation“) in omejevanje („Restriction“) kemikalij – na kratko REACH. Namen te uredbe je zagotoviti visoko stopnjo zaščite zdravja ljudi in okolja.

Uredba REACH je začela veljati 1. junija 2007 in vsebuje sledeče ureditve:
1. Proizvajalci in uvozniki snovi ali zmesi morajo od 1. junija 2008 te snovi v določenih okoliščinah registrirati pri Evropski agenciji za kemikalije (ECHA).
2. Dobavitelji snovi in zmesi morajo kupcem zagotoviti bodisi varnostni list (31. člen) ali informacije o varnosti (32. člen). V določenih primerih se varnostni list dopolni s prilogo z veljavnimi scenariji izpostavljenosti („razširjen varnostni list“).
3. Proizvajalci in uvozniki izdelkov, ki vsebujejo več kot 0,1 % masnega deleža snovi iz t.i. „seznama kandidatnih snovi“, morajo profesionalnemu uporabniku in potrošniku na zahtevo zagotoviti zadostne informacije za varno uporabo, najmanj pa ime snovi.
4. Uredba REACH določa obvezno pridobitev avtorizacije za snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost. V postopku izdaje avtorizacije se te snovi identificirajo. Uporaba teh snovi je dovoljena pod pogoji izdane avtorizacije.
5. Kot najmočnejši ukrep za zaščito potrošnikov so v prilogi XVIII k uredbi REACH določene omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe snovi, zmesi in izdelkov.

Stališče Skupine Lapp
Od nas prejmete izključno izdelke, ki so v skladu z uredbo REACH. Ker se iz naših izdelkov ob normalnih in razumno predvidljivih pogojih uporabe naj ne bi sproščala nobena snov, so podjetja Skupine LAPP izvzeta iz registracije vsebovanih snovi.
Skupina Lapp je pri izbiri svojih dobaviteljev že zgodaj upoštevala temi varnosti in okolja. Naš cilj je ohraniti svoje izdelke brez snovi, ki zbujajo veliko zaskrbljenost v smislu uredbe REACH, oziroma nadomestiti take snovi z neoporečnimi materiali. Zato pazljivo spremljamo „seznam kandidatnih snovi“, v katerega Evropska agencija za kemikalije vključuje te snovi, ocenjujemo naše izdelke in uvajamo ustrezne ukrepe za nadomeščanje snovi.


Upoštevamo vse obveznosti glede avtorizacije snovi v skladu s Prilogo XIV k uredbi REACH in omejevanja proizvodnje, dajanja v promet in uporabe v skladu s Prilogo XVII k uredbi REACH.
Za dodatne informacije na temo REACH se obrnite na naše odgovorne za uredbo REACH

We observe all authorisation obligations in accordance to REACH Annex XIV, as well as all restrictions on manufacturing, marketing and use of substances, as defined in Annex XVII of REACH.

For more information about REACH, please contact our REACH contact persons.